[Google App Script] Gửi HTML email, share Google Drive file

Trong bài trước mình đã giới thiệu cách gửi email khi submit Google Form. Bài này mình sẽ giới thiệu cách gửi email với HTML template, cũng như thao tác với Google Drive File

Mời mọi người xem video.

[Google App Script] Gửi HTML email, share Google Drive file

Tham khảo:

App Script: https://developers.google.com/apps-script