Tạo http server đơn giản tại thư mục bất kì với nodeJS

Bạn muốn chia sẻ dữ liệu qua mạng LAN (máy mình làm server rồi các máy khác kết nối đến và tải về), có rất nhiều cách nhưng hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khá đơn giản và nhanh chóng (lần đầu thì lâu hơn =)))

Tiếp tục đọc “Tạo http server đơn giản tại thư mục bất kì với nodeJS”