Tăng hiệu năng DataGridView – Winform

Mình đang làm bài tập lớn môn lập trình trực quan để tài Quản Lý Điểm Cấp 1, khi làm đến chức năng tra cứu điểm thì như thường lệ mình dùng DataGridView để hiện thị bảng điểm của một lớp học. Bảng điểm của mình có khoảng 40 dòng và 10 cột nhưng tốc độ hiển thị dữ liệu của DataGridView khá chậm, không biết lên hàng nghìn dòng thì nó như nào nữa..

Untitled Project
DataGridView mặc định hiển thị dữ liệu khá chậm.

Sau một vài câu truy vấn trên Google thì mình cũng tìm được giải pháp, đó là tạo ra 1 lớp mới kế thừa lại DataGridView và bật DoubleBuffered. Cùng tiến hành nhé:
B1: Tạo lớp mới (ở đây mình tạo lớp CustomDGV) rồi gán DoubleBuffered = true; ở trong hàm tạo.

Untitled

B2: Thay thế DataGirdView bằng CustomDGV vừa tạo trong file TênForm.Designer.cs.UntitledUntitled

B3: Chạy và tận hưởng tốc độ 😀

After
Tốc độ hiển thị được cải thiện đáng kể.

Chúc các bạn thành công.

One thought on “Tăng hiệu năng DataGridView – Winform

Comments are closed.